תשמישי קדושה

תפילין, מזוזות, טליתות, כיפות, סטים לטלית ותפילין עם רקמת שם.